Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 04 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị