Thông báo về việc mời dự chọn đơn vị thăm dò khoáng sản