Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại khu K1, K2, K3 - Khu đô thị Nam Đông Hà GĐ 3