Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất: 72 lô đất tại Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn III (Ngày 11 - 12 tháng 6 năm 2016 )