Thông báo bán đấu quyền sử dụng đất thuê, khu đất đã thu hồi của công ty CP Coservo 9