Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 71 lô đất trên địa bàn Thành phố Đông Hà vào ngày 01/4/2017