Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất đối với Trụ sở cũ UBND thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị