Thông báo Kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2018 (đợt 1)