THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI QUẢNG TRỊ