Niêm yết đấu giá quyền sử dụng đất khu phát triển điểm dân cư các xã: Gio Sơn, Hải Thái, Gio Việt, Gio Quang, Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị