Sở Xây dựng - Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 (Làm việc tại Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng)