Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản - Các mỏ cát, sỏi, đá làm vật liệu xây dựng thông thường và titan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Đợt 1)