Lệ phí tòa án

DANH MỤC
LỆ PHÍ TÒA ÁN
(Ban hành kèm theo Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27 tháng 02 năm 2009)

1. Mức lệ phí Tòa án giải quyết việc dân sự:

Loại lệ phí Mức lệ phí
Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự 200.000 đồng
Lệ phí phúc thẩm giải quyết việc dân sự 200.000 đồng
 
2. Mức lệ phí Tòa án giải quyết các việc dân sự liên quan đến Trọng tài thương mại Việt Nam:

Loại lệ phí Mức lệ phí
Lệ phí yêu cầu Tòa án chỉ định trọng tài viên, thay đổi trọng tài viên 200.000 đồng
Lệ phí yêu cầu Tòa án xem xét tại quyết định của Hội đồng trọng tài về thỏa thuận trọng tài, về thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp của Hội đồng trọng tài 300.000 đồng
Lệ phí yêu cầu Tòa án áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến trọng tài 500.000 đồng
Lệ phí kháng cáo quyết định của Tòa án liên quan đến trọng tài 300.000 đồng
 
3. Mức lệ phí yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài:

Người yêu cầu Mức lệ phí
Cá nhân thường trú tại Việt Nam, cơ quan, tổ chức có trụ sở chính tại Việt Nam 2.000.000 đồng
Cá nhân không thường trú tại Việt Nam, cơ quan, tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam 4.000.000 đồng
Người kháng cáo quyết định của Tòa án 200.000 đồng
 
4. Mức lệ phí Tòa án khác:

Loại lệ phí Mức lệ phí
Lệ phí nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản 1.000.000 đồng
Lệ phí xét tính hợp pháp của cuộc đình công 1.000.000 đồng
Lệ phí bắt giữ tàu biển 5.000.000 đồng
Lệ phí bắt giữ tàu bay 5.000.000 đồng
Lệ phí thực hiện ủy thác tư pháp của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam 5.000.000 đồng
Lệ phí cấp bản sao giấy tờ, sao chụp tài liệu tại Tòa án 1.000 đồng/trang