Kế hoạch rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính theo phương án đơn giản hóa trên địa bàn tỉnh năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị