Mức thu học phí đối với các Trường THPT bán công chuyển đổi sang loại hình công lập

Mức học phí đối với các trường THPT bán công chuyển đổi sang loại hình công lập từ năm 2011
1. Mức thu học phí:
- 140.000 đồng/ tháng/học sinh, áp dụng cho các trường ở khu vực thành phố, thị xã, bao gồm: Trường THPT Phan Châu Trinh, Trường THPT Nguyễn Huệ
- 120.000 đồng/ tháng/học sinh, áp dụng cho các trường ở khu vực đồng bằng, bao gồm: Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm; Trường THPT Nguyễn Du và Trường THPT Nguyễn Công Trứ
2. Thời gian thực hiện
- Áp dụng từ năm học 2011-2012, mỗi năm thu 09 tháng (Từ tháng 9 năm trước đến tháng 5 năm sau)
Tiền thu học phí được quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành.

Nguồn tin: Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh