Thông tin liên hệ Ga Đông Hà

  
Ga Đông Hà

Địa chỉ: 02 Lê Thánh Tôn - Tp. Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Số đt:  053. 3852295
   Fax:   053. 3563269