10:57 ICT Chủ nhật, 26/01/2020

Trang chủ

Khu đô thị Bắc Thành Cổ Quảng Trị
Trang thông tin điện tử Quảng Trị
Trung tâm tin hoc

Textlink


Trang nhất » Tin Tức » Giá cả các loại » Các loại giá khác

Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh

Thứ tư - 20/05/2015 14:39
 
Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 995/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 19 tháng 5 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
 
 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 74/1993/NĐ-CP ngày 25 tháng 10 năm 1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;
Xét đề nghị của Cục Thuế tỉnh tại Công văn số 2082/CT-THNVDT ngày 18 tháng 5 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh là: 5.200 đồng/kg (Năm ngàn hai trăm đồng/kg).
- Hình thức thu: Bằng tiền mặt.
Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể tử ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
 
Nguyễn Hữu Dũng
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn